Aktuellt

Stoppa ökenvandringen

Sex partier i landstingsfullmäktige (M, C, FP, KD, MP, SiV) har tänkt sig att landstingets verksamheter ska skäras ner med 380 miljoner kronor under nästa år. Detta är givetvis helt orealistiskt. Eftersom underskotten nu växt till sådana gigantiska proportioner är det samtidigt oerhört viktigt att förändringsarbetet kommer igång, men det måste ske under ordnade former…

Läs mer

Landstingsstyrelsen klarar inte sitt uppdrag

De ekonomiska rapporterna fram till augusti visar att hälso- och sjukvårdens verksamheter går mot ett underskott på mer än 350 Mkr under 2015. Olika åtgärdsprogram som skulle sänka kostnaderna under 2015 har totalt misslyckats. – Vi kan inte se att det finns någon möjlighet för landstingsstyrelsen att klara landstingsfullmäktiges uppdrag för året 2015, även om…

Läs mer

Inget gehör för en realistisk budget

Vi fick inget gehör för en realistisk budget! Här följer hela det förslag vi lämnande till landstingsfullmäktige: Värmlänningarna har rätt att förvänta sig att landstingets resurser används effektivt och utifrån de behov som är mest angelägna. I landstingsfullmäktige sätter vi ramarna och inriktningen för de kommande årens verksamheter och då bestäms möjligheterna att tillgodose behoven….

Läs mer

Budget ska vara realistisk

Inför beslut om landstingsplan med budget för 2016 har vi försökt analysera de underlag som tagits fram. Dessvärre kan vi inte se att den verklighet som avspeglas i delårsrapporten för årets första fyra månader överhuvudtaget haft någon betydelse för budgetförslaget för 2016.  Vi saknar minst tre viktiga förutsättningar i det budgetförslaget som den styrande minoriteten…

Läs mer

Vi vill revidera Ädelreformen i Värmland

I den statliga utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” lämnas ett antal förslag som kommer att innebära stora förändringar för både landstingen och kommunerna. Vi är övertygade om att både de analyser som görs och de förslag som lämnas i utredningen är helt relevanta och applicerbara även på vårt landsting. Därför vill vi…

Läs mer
facebook Twitter Email