Inget gehör för en realistisk budget

Vi fick inget gehör för en realistisk budget!

Här följer hela det förslag vi lämnande till landstingsfullmäktige:

Värmlänningarna har rätt att förvänta sig att landstingets resurser används effektivt och utifrån de behov som är mest angelägna. I landstingsfullmäktige sätter vi ramarna och inriktningen för de kommande årens verksamheter och då bestäms möjligheterna att tillgodose behoven.

Budgetbeslutet är årets viktigaste beslut och det kräver av oss förtroendevalda att vi kan bedöma vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som beslutet innebär.


Budget ska vara realistisk

Inför beslut om flerårsplan 2016-2018 samt landstingsplan med budget och investeringsplan för 2016 har vi försökt analysera de underlag som tagits fram. Vi kan se i rapporteringen till styrelsen att det är personalbrist samtidigt som det är för många anställda. Vi har informerats om att det finns ett åtgärdsprogram som förväntas sänka kostnaderna under 2015 med över 100 Mkr. Delårsrapportens resultat för årets fyra första månader antyder att hälso- och sjukvårdens verksamheter går mot ett underskott på 400 Mkr under 2015 och det handlar främst om personalkostnader som ökat mer än budgeterat.

I den budgetprocess som lett fram till det nu presenterade förslaget för budget 2016 har beräkningarna gjorts utifrån den budget som gäller för 2015. Detta tillvägagångssätt förutsätter att budget för 2015 är någorlunda realistisk och nu vet vi att det inte är så. Vi kan inte se att den verklighet som avspeglas i delårsrapporten för årets första fyra månader överhuvudtaget haft någon betydelse för budgetförslaget. Månadsrapport för maj visar dessutom att den negativa utvecklingen fortsätter med ännu större underskott i divisionerna.

Verksamheterna klarar uppenbarligen inte sina budgetförutsättningar för 2015 och då finns två alternativ inför 2016 års budget. Endera rättar vi till budget med mer pengar utifrån det kostnadsläge som gäller eller också tar vi politiskt ansvar för att verksamheterna minskar sina kostnader med ett antal kraftfulla åtgärder som ger en ekonomisk balans. Budgetförslaget för 2016 innehåller inte vare sig det ena eller det andra.

Ska landstinget lyckas klara budgetmålen krävs en stark lojalitet från personalen och deras chefer och det kan inte förväntas att verksamhetsansvariga chefer ska ta ansvar för sina budgetar, om det är uppenbart orealistiska förutsättningar. Vi är därför starkt oroade för att det budgetförslag som nu presenterats av den styrande minoriteten, kommer att leda till en allt sämre budgetdisciplin.

Vi vill se vilka åtgärder som planeras för både en inbromsning av kostnaderna 2015 och för en kraftfull sänkning av kostnaderna under 2016. Vi vill ha möjlighet att väga konsekvenserna av dessa åtgärder mot de behov vi ser hos värmlänningarna. Landstingsfullmäktige måste få ett realistiskt budgetförslag som endera innehåller mer pengar till hälso- och sjukvården eller en tydlig plan för kostnadsreduceringar. Vi vill säkerställa att de viktigaste behoven kan tillgodoses även med en trång ekonomi. Vi vill se att de eventuella åtgärder som ska genomföras kommer att riktas mot de minst viktiga behoven och verksamheterna och att vi kan prioritera de svagaste och mest behövande.

Det pågår ett viktigt utredningsarbete med en utvecklingsplan för hälso- och sjukvården och detta arbete förväntas leda fram till en effektivare resursanvändning. Vi anser att resultatet och de slutsatser som utredningen kommer fram till, borde vara högst angeläget att arbeta in i både budget och långtidsplan.

Det krävs en ordentlig fördjupning i både orsaker till kostnadsökningarna och möjliga besparingar och vi förutsätter att övriga partier i landstingsfullmäktige kan se samma behov. Vi godkänner föreliggande budgetförslag, landstingsplan och flerårsplan. Vi förutsätter då att ett arbete med en reviderad och realistisk budget för 2016 startas omedelbart. Vi förutsätter också att planerade, men ännu ej startade verksamhetsutökningar, som t ex mellanvårdsplatser, omedelbart stoppas och lyfts ut ur budget för 2016. Detta för att undvika ytterligare besparingar på 40-50 miljoner kronor inom andra viktiga områden, och för att ge hälso och sjukvården bättre förutsättningar att klara sina budgetar. Även andra beslut som ökar kostnaderna eller minskar intäkterna måste analyseras ytterligare.

Vi anser även att följande bör göras för att ge hälso och sjukvården bättre förutsättningar för att nå budgeterade mål:

– Sjukvårdsupplysningen tas över i egen regi.

– Det kostnadsdrivande vårdvalet inom fysioterapin ses över för att kunna styra kostnaden

– Patientavgifterna fryses på nuvarande nivå för att till novemberbudget får ett bättre kostnadsunderlag.

– Det tvingande vårdvalet leder till stora problem med ekonomin i landstinget. Vi vill att en ordentlig översyn görs av vårdvalet med fokus på ekonomi och personaltillgång.

– Ett uppdrag till hälso – och sjukvårdsledningen om en organisationsöversyn med patient och barnperspektiv i fokus.

– Att hälsoekonomisk kompetens används som stöd i beslutsprocesserna.

En viktig förutsättning är också att arbetet med en reviderad budget innebär omfördelning av budgetramarna, så att hälso- och sjukvårdsverksamheterna ges ett realistiskt ekonomiskt utrymme. Den ledande minoriteten borde vara intresserad av att föra en seriös diskussion med oss om dessa stora utmaningar, för att också ta ett långsiktigt ansvar för landstinget i Värmland?

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

att förslag till beslut om flerårsplan 2016-2018 samt landstingsplan med budget och investeringsplan för 2016 och tillhörande övriga att-satser godkänns under förutsättning att planerade, men ännu ej startade verksamhetsutökningar, som t ex mellanvårdsplatser, omedelbart stoppas och lyfts ut ur budget för 2016.

att landstingsstyrelsen ges uppdraget att presentera ett reviderat budgetförslag som baseras på den nu kända kostnadsutveckling, där förslag till både intäktsökningar och kostnadsminskningar tas fram så att en realistisk budget i balans 2016 kan beslutas under hösten 2015.

att arbetet med en reviderad budget även innebär omfördelning av budgetramarna, så att hälso-och sjukvårdsverksamheterna ges realistiska möjligheter att klara sina åtaganden inom sina respektive ekonomiska ramar.

Ulric Andersson Anders Nilsson
Socialdemokraterna Vänsterpartiet

facebook Twitter Email