(S) satsar på hälso- och sjukvården och personalen i sitt budgetförslag

Socialdemokraterna la under Regionstyrelsen fram sitt förslag till budget för 2022. Där föreslår man att budgeten ska utgå från ett noll resultat och 167 miljoner kronor i huvudsak tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden. 

– Utmaningarna inom hälso- och sjukvården är stora, särskilt med den vårdskuld vi har att hantera. Därför lägger vi socialdemokrater ett förslag till budget för att värmlänningen ska känna sig trygg med att få den vård man behöver i rätt tid, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition. 

I budgetförslaget lägger även Socialdemokraterna fokus på personalen. 20 miljoner reserveras för åtgärder som både är personal- och rekryteringsbefrämjande. 

– Krisen riskerar att förvärra den arbetskraftsbrist som redan finns inom hälso- och sjukvården för flera viktiga yrkesgrupper. För oss socialdemokrater ska Region Värmland vara en attraktiv arbetsgivare dit personal söker sig och vill stanna kvar, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

Det Socialdemokraterna yrkar på är följande: 

  1. Att budgeten för 2022 utgår från ett 0-resultat. 
  2. Att 167 000 000 kronor tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden. 
  3. Att 20 mkr reserveras från kontot styrelsens förfogade till en medarbetar- och rekryteringssatsning. 
  4. Att ge Regiondirektören i uppdrag att utarbeta riktlinjer kring hur resultatutjämningsreserven (RUR) ska kunna användas för att underlätta en omställning efter pandemin.
  5. Att det inför revidering och slutgiltigt beslut av 2022 års budget i december preciseras vilka effektiviseringar som är möjliga att genomföra för att uppnå den budgeterade nivån.
facebook Twitter Email