Hela Värmland ska leva och utvecklas

För oss Socialdemokrater är det viktigt att människor kan bo och verka i hela Värmland. En sammanhållen landsbygdspolitik i kombination med en aktiv tillväxtpolitik som också utnyttjar landsbygdens potential. Klyftan mellan stad och land ska slutas – på det sätt fortsätter vi bygga det starka samhället.

Vårt mål är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Därför presenterar vi idag tillsammans med civilminister Ida Karkiainen 10 punkter som vi kommer att arbeta för att hela Värmland ska leva och utvecklas. Punkterna är följande:

Bygg ut den statliga servicen
Värmland är ett av de län som de senaste decennierna förlorat flest statliga arbetstillfällen i landet. Värmland är också starkt drabbat av urbaniseringen där delar av värmlänningarna i landsbygdskommuner söker sig till större städer för jobb och bättre serviceutbud. Med anledning av detta vill vi se att fler statliga servicekontor öppnas upp i länet, där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samverkar. Detta innebär inte bara nya arbetstillfällen till kommunerna utan även en ännu bättre service för våra invånare och företag.

Den finansiella närvaron måste stärkas i hela länet
Under senaste 30 åren har bankerna dragit sig tillbaka från landsbygdsregioner som Värmland. Bankkontoren fyller en central och viktig plats i mångas liv. När den servicen och lokalkännedomen försvinner påverkas inte bara företags förutsättningar till utveckling på orten utan även enskilda hushålls möjligheter till kapital för bostadsrenoveringar och byggande av bostäder. Därför kommer vi fortsätta vårt arbete för en ökad banknärvaro och förbättrad kapitalförsörjning på gles- och landsbygd.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över bilbesiktningen
Moderaternas avreglering av bilbesiktningen har inneburit att ansvaret för tillgänglig service i hela landet har lämnats över till marknaden. Avregleringen har inneburit att avståndet till närmaste bilbesiktning har ökat. Alla människor i Värmland måste kunna lita på att samhällsviktig service finns där man bor. Därför vill vi återreglera besiktningsmarknaden i Sverige.

Tillgången till god nära vård ska stärkas i hela länet
Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna att hantera om vi ska stärka den värmländska hälso- och sjukvården. Särskilt stora utmaningar har vi att attrahera personal till våra vårdcentraler på landsbygden. Därför vill vi göra ett vårdcentralslyft och satsa 100 miljoner för att påbörja ett arbete att stärka tillgängligheten och bemanningen.

Stärkt ambulanssjukvård för ökad trygghet
För oss är det viktigt att geografiskt avstånd aldrig får styra kvaliteten på välfärden. Därför är det av vikt att vi har en väl fungerande ambulanssjukvård i hela länet med rimliga responstider. I dagsläget varierar det mellan olika kommuner hur lång tid det tar för ambulansen att ta sig fram till patienten. För att utjämna dess skillnader vill vi bygga ut ambulanssjukvården i länet med fler ambulanser. En lämplig plats för en sådan utökning är Deje som skulle bidra till bättre inställestider till ett område som når Forshaga, Kil och Molkom.

Infrastruktur som det går att lita på
För att Sverige och Värmland ska stå starkt i framtiden och för att vi ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som fungerar och som det går att lita på. Därför måste anslaget till den värmländska infrastrukturen kraftigt höjas. Resenärer ska kunna lita på att tågen går i tid och att våra vägar håller hög standard så att man ska kunna leva och jobba i hela Värmland. Vi säger inte nej till ett dubbelspår mellan Karlstad och kil. Vi vill ta steg till att se en elektrifiering av Fyrkdalsbanan.

Hela Värmland ska vara uppkopplat
För oss socialdemokrater är det helt grundläggande att alla i hela landet ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Vart du bor får aldrig avgöra om du kan ta del av digital samhällsservice, starta företag, eller studera och arbeta på distans. Genom att investera i bredbandsutbyggnad i hela landet bygger vi ett starkare och mer jämlikt Värmland och Sverige. Här är det även av vikt att satsningar görs för en bättre mobiltäckning i länet.

En kollektivtrafik som knyter ihop hela länet
Det ska vara enkelt och tryggt att pendla i hela Värmland. En fungerande kollektivtrafik är för många en förutsättning för att man ska kunna bo, arbeta och studera i hela vårt län. För att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden vill vi bygga ut den anropsstyrda trafiken som anpassas efter när du vill resa. Vidare vill vi införa avgiftsfria resor för seniorer och studenter. En viktig del för att bryta ensamhet och isolering för våra äldre.

Möjliggöra att studera oavsett bostadsort
För oss socialdemokrater är det därför viktigt att utbildning finns i många olika former. Därför vill vi genom en utbyggnad av lärcentrum i kommunerna skapa förutsättningar för fler att kunna studera på distans utan att behöva flytta dit utbildningen finns. Det skulle möjliggöra för de som har svårt att klara pendlingen eller som vill bo kvar på sin ort att kunna studera på universitet eller högskola.

Stoppa utrivning av dammar
I Värmland har dammarna och vattenkraften historiskt varit mycket betydelsefulla. De var en viktig grund för basindustrins uppbyggnad tillsammans med råvaror. Därför finns det många mindre dammar i länet som idag inte har samma betydelse för kraftproduktionen eller driften av sågverk och järnverk som de en gång hade. Många dammar är dock fortfarande en stor angelägenhet för befolkningen. Tack vare dammarna har många sjöar tillkommit som ger attraktiva boendelägen, möjligheter till fiske eller annan rekreation. I takt med tiden och allt mindre ekonomiska intressen underhålls befintliga dammar allt mindre. Ofta är det stora energiföretag som är ägare. När de inte längre ser ekonomiska intressen i dammen ansöker man om rivning. Något som kan stå i konflikt med allmänintresset, exempelvis kulturmiljövärden. Vi socialdemokrater kommer därför regionalt driva på att större hänsyn ska tas till allmänintresset vid tillståndsprövning för utrivning av dammar. Vi kommer även verka för att titta på hur den småskaliga vattenkraften kan vara med och bidra till mer robust och ren el. 

facebook Twitter Email