(S) Vårdcentralerna ska stärkas

Alla ska ha en nära och tillgänglig vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför presenterar vi socialdemokrater i Värmland ett vårdcentralslyft för att bygga en vård närmare medborgarna. I rena pengar handlar det inledningsvis om satsningar på 100 miljoner kronor. Det handlar till exempel om att investera i mer personal så att fler ska få en namngiven läkarkontakt och att du ska komma i kontakt med vårdcentralen samma dag du ringer. 

Varför vill vi göra den här satsningen? Under de tolv år som regionen styrts av Sjukvårdspartiet och de andra borgerliga partierna tillhör de värmländska vårdcentralerna i botten i Sverige när det kommer till faktorer som tillgänglighet. Dessutom saknar samtliga vårdcentraler full bemanning av läkare och på fyra vårdcentraler, t.ex. Årjängs saknas fast läkare helt. Det är inte acceptabelt!

– Invånarna ska känna att dom kan få hjälp på nära håll. För oss ska vårdcentralerna vara första instans där man i framtiden ska kunna få mer vård utan att behöva åka in till sjukhus eller akuten, säger Daniel Schützer (S) kandidat till Region Värmland

Vårdcentralslyftet omfattar följande område: 

Resursförstärkning till vårdcentralerna
Vårdcentralerna har idag ett brett och viktigt vårdansvar. Men vi ser inte att man ges de resurser som krävs för att klara sitt uppdrag. Vi vill därför inledningsvis avsätta 100 miljoner för att stegvis öka den andelen under mandatperioden. En satsning så att primärvårdens andel av vårdens kostnader ökar från dagens cirka 16 till 20 procent. Det ger oss möjlighet att få effekt i arbetet med god och nära vård.  

Lyft varje vårdcentral utifrån deras förutsättningar
Regionen har idag 22 vårdcentral som drivs i egen regi och 8 i privat regi och förutsättningarna ser väldigt olika utifrån geografi och demografi men det som alla vårdcentraler har gemensamt är att man saknar full bemanning av personal. Exempelvis saknas fast läkare på fyra vårdcentraler vilket gör att man är beroende av dyra hyrläkare. Vi vill därför göra en genomlysning för att identifiera hur varje vårdcentral utifrån sina förutsättningar kan utvecklas och stärkas för att bli attraktiva arbetsplatser. 

Attraktiva arbetsplatser
Kompetensförsörjningen är nyckeln för att vi ska lyckas stärka vårdcentralerna, här vi sedan presenterat ett 16 punktsprogram för hur vi vill bedriva personalpolitiken. Antalet utbildningsplatser för exempelvis ST-läkare har ökat men det räcker inte för att vi ska uppnå den nivå vi vill. Här behöver regionen utöka platserna och arbeta mer aktivt och erbjuda dem som gått klar sin utbildning de förutsättningar som krävs för att stanna kvar. Lönerna är en viktig del av kompetensförsörjningen och Värmland ligger sett till riket lägre än många andra regioner. Det håller inte om vi ska kunna attrahera personal. Lönen kan därför komma att se olika ut beroende om man jobbar i Likenäs eller i Karlstad för att få personal att vilja jobba på våra vårdcentral i glesbygden. Till de som är på väg att gå i pension vill vi erbjuda möjligheter att jobba kvar något år extra. Vi vill även införa något som kallas för ”trohetsbonus” som innebär att ju längre man jobbat desto mer ska det synas i lönekuvertet. 

Fler ska ha en fast namngiven läkarkontakt
Idag kan läkare på våra vårdcentraler ha så många som över 2400 patienter, det är inte hållbart om kontinuiteten ska öka, tillgängligheten förbättras och patienterna göras mer delaktiga. Vilket är särskilt viktigt för de äldre. Regionen tog så sent som i juni ett delmål om 1500 patienter per läkare i primärvården. Vi kommer arbeta för att under mandatperioden nå det målet och vara på god väg att nå Socialstyrelsens riktvärde om 1100. 

Möjliggöra mer vård på vårdcentralerna
Lyckas vi med kompetensförsörjningen kan vi sedan inleda ett arbete för att utveckla vårdcentralerna med fler kompetenser. Därför vill vi ta fram en strategisk plan för att bemanna upp vårdcentralerna för att klara både förebyggande och första linjens vård: sjuksköterskor (med relevanta inriktningar demens, diabetes, såromläggning etc), distriktssjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter. Det är ett långsiktigt mål men det akuta är att bemanna upp med den brist som idag finns av exempelvis läkare och sjuksköterskor.  

Ta tillbaka kontrollen över ersättningssystemet
Regionen har idag ett krångligt ersättningssystemet som bygger på något som kallas för ACG (adjus­ted clinical groups) och baseras på hur många diagnoser man sätter vilket vårdcentralen sedan får ersättning för. Uppbyggnaden öppnar upp för fusk där vårdcentralen genom överdriven diagnosregistrering kan få mer ersättning. Vi vill istället ha ett system baserat på CNI (Care Need Index) som baseras på socioekonomiska faktorer, till exempel gällande invånare inom en kommun eller patienter som är listade vid en vårdenhet. Det är ett system som vi mer tror skulle gynna dem vårdcentraler som har det tuffast. Vi vill sluta överkompensera de privata vårdcentralerna för det underskott som regionens vårdcentraler gör. Det gör det möjligt för oss att fördela ut pengarna till de ställen där de behövs som mest och inte hamna i fickorna hos aktieägare. 

Stärka upp 1177 för att hålla samman vårdkedjorna
1177 ska vara en enkel väg in för patienten i vården, både för telefonrådgivning och via nätet. Dessvärre har köerna de senaste åren växt sig oerhört långa och medianväntetiden är idag ungefär 23 minuter. Vi vill därför som ett steg se till att minst halvera väntetiden för att komma ned till en maxtid om 10 minuter. Det handlar såklart i första hand om att det ska finnas tillräcklig bemanning och lyckas vi där så är det långsiktiga målet 3 minuter. Vi vill även utveckla 1177:s digitala plattform för att göra det enkelt att få svar på sina frågor etc. Till skillnad mot Kristdemokraterna så vill vi utveckla 1177 i egen regi och inte privatisera den. 

Vårdcentral Värmland 
Pandemin har accelererat de digitala lösningarna där Region Värmland i egen regi nu erbjuder digital vård via det som kallas för Vårdcentral Värmland. Digital vård kan vara ett viktigt komplement till fysisk vård för vissa patienter, den kan öka tillgängligheten och avlasta primärvården. Vi vill genom vårdcentral Värmland öppna upp för att erbjuda vård på kvällar och helger. 

facebook Twitter Email