(S) Större ansvar behövs i de personalpolitiska frågorna

Vårdpersonalen i hela Sverige och särskilt i Region Värmland har tagit ett enormt ansvar under Coronapandemin. Personalens uthållighet och hälsa är en av de största utmaningarna att hantera nu efter denna otroliga arbetsinsats. Något som blivit tydligt efter de senaste signalerna från personalen på IVA. Det är allvarligt och riskerar att förvärra den arbetskraftsbrist som redan finns inom flera viktiga yrkesgrupper. Risken med underbemanning är minskad tillgänglighet, försämrad kvalitet och patientsäkerhet samt ökade kostnader för inhyrd personal. Detta kan vi socialdemokrater inte acceptera.

Med det arbetsgivaransvar vi har som förtroendevalda menar vi att större fokus behöver läggas på personal- och kompetensförsörjning. Särskilt med tanke på den vårdskuld vi har att hantera framöver. För oss socialdemokrater ska Region Värmland vara en attraktiv arbetsgivare dit personal söker sig och vill stanna kvar. Därför föreslår vi i en motion till Regionfullmäktige att ett personalutskott inrättas under Regionstyrelsen för att få ett samlat politiskt ansvar i frågorna.  

  • Med anledning av den rådande pandemin och dess effekter på personalens arbetsmiljö menar vi att större fokus behöver läggas på personalpolitiska frågorna i regionen, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

  • När det inte finns personal som kan göra jobbet ökar väntetiderna. Vårt arbetsgivaransvar ställer därför krav på att ta hand om dem som tar hand om oss, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition. 

Ta del av motionen här

facebook Twitter Email