(S) vill förstärka ambulanssjukvården

Värmland är ett län med stora avstånd och vi socialdemokrater är tydliga med att de geografiska förutsättningarna aldrig får styra kvaliteten på välfärden. Som patient ska man kunna sig trygg med att få den vård man behöver, när man behöver det.

Regionen har ett viktigt ansvar för en väl fungerande ambulanssjukvård av hög kvalitet i hela vårt län. Att optimera resurserna och effektivisera akutberedskapen i hela länet är därför ett viktigt uppdrag för både den politiska ledningen och för verksamhetens chefer. Lika viktigt är det att fördelningen och organiserandet av ambulanserna görs utifrån avvägningar som handlar om behovet av trygghet och jämlik vård. Vi upplever inte att de avvägningarna har gjorts och därför varit kritiska till tidigare presenterade förslag till förändring av ambulanssjukvården. Försämringar som minskar tryggheten för boende i glesbefolkade områden kan vi socialdemokrater inte ställa upp på.

Vi socialdemokrater i regionen avser därför till kommande revidering av regionens budget för 2021 att avsätta särskilda medel till ambulanssjukvården. Det gör vi för att värna tryggheten för de mindre orterna och för landsbygden där utryckningstiderna kan vara längre. Fler ska kunna känna sig trygg med att kunna komma till vården snabbt när de verkligen behöver det. Medlen kan komma att förstärkas av det från regeringen föreslagna satsning[1] för en mera jämlik och effektiv ambulanssjukvård över hela landet. Regeringens extra medel är dock under förutsättning att budgetförslaget för 2021 röstas igenom av riksdagen.


[1] Satsningen på ambulanssjukvården i regeringens budgetproposition för 2021 är 100 miljoner. Regeringen räknar med motsvarande belopp för 2022–2023.

facebook Twitter Email