Miljardsatsning för nära vård

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har idag presenterat ytterligare satsning inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner [SKR] har överenskommelser gjorts för god och nära vård med fokus på primärvården och psykisk hälsa. Totalt omfattar satsningarna över 7.6 miljarder. Överenskommelserna utgår från de gemensamma ståndpunkter som formulerats i Januariavtalet mellan S, MP, C och L.

  • För mig är detta en oerhört efterlängtad och bra nyhet. Primärvården ska vara basen i svensk hälso- och sjukvård. Regeringen skapar nu förutsättningar för att det ska finnas tillräckligt med personal med rätt kompetens och att personalen ha en bra arbetsmiljö, säger Mikael Dahlqvist (S) ledamot i riksdagens Socialutskottet.

För Region Värmlands del innebär överenskommelserna att över 150 miljoner kan läggas till att stärka arbetet med tillgänglig vård. Det är en del i den pågående strukturomvandlingen av hela hälso- och sjukvården där primärvården nu ska få bättre förutsättningar att klara av sitt uppdrag.

  • Jag är särskild nöjd med att vår region får pengar för att korta väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation och att det satsas resurser för att förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården. Här finns stora eftersatta behov hos värmlänningarna. Jag ser också att regeringen, precis som vi socialdemokrater i Region Värmland, vill satsa på en utveckling av 1177, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Regeringen säger även att arbetet för att främja psykisk hälsa och tidigt möta psykisk ohälsa måste fortsätta. Främjande och förebyggande insatser ska utvecklas, samtidigt som personer med allvarliga och komplexa tillstånd ska få vård och stöd baserad på bästa tillgängliga kunskap.

  • I Värmland är satsningen oerhört viktig eftersom ohälsan är ett akut behov. Därför måste hela samhället kraftsamla mot den psykiska ohälsan. Regionen och kommunerna får ett viktigt stöd genom regeringens satsning, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition
facebook Twitter Email