Stärk kulturen vid byggnation

Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare och bättre samhälle, men kulturen är också ett demokratiinstrument som skapar insikter och möjlighet till reflektion. Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Kultur ger oss möjligheter till avkoppling, men är också en chans till utveckling. Vi vet även att kulturen har hälsofrämjande egenskaper med positiv inverkan på vårdförloppet och patienters tillfriskande.

För att öka konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer vill vi se att regionen återinför den så kallade enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.

Regeln har bidragit till att den offentliga konsten är ett av de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra livsmiljöer. Konsten når även medborgare som inte aktivt söker sig till konstupplevelser. Det gör att regeln bidrar till uppfyllandet av ”var och ens rätt att njuta av konst” (artikel 27), som det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Genom att återinföra enprocentregeln skulle kulturen tillgängliggöras många fler, estetiken skulle höjas och konstnärskapet stärkas.

Utifrån ovanstående har vi lagt en motion till Regionfullmäktige där vi vill att:

  • Region Värmland återinför enprocentregeln för konst i samband med alla ny-, om- och tillbyggen, både egna och beställda.
  • Region Värmland stödjer de kommuner i länet som har behov av och är intresserade av kompetens, fortbildning för att kunna arbeta effektivt med enprocentregeln och offentlig konst.
  • Region Värmland ska stödja utvecklandet av metoder och bidra med fortbildning för att konsten och kulturen ska finnas med i samhällsplaneringen.

Erik Olsson
Linda Larsson

facebook Twitter Email