Socialdemokraterna vill stärka den finansiella närvaron i Värmland

Affärsbankerna har under de senaste 30 åren dragit sig tillbaka från landsbygdsregioner som Värmland, Dalarna, Jämtland/Härjedalen samt Västerbotten. Särskilt berörda är inlandskommuner där ca.250 lokalkontor har lagts ned. För bara två år sedan stängdes fem kontor i Värmland vilket berörde 40 000 invånare och över 1000 företag. Bankerna har stått för en stor del av finansieringen av utveckling i små och medelstora företag. När de backar ur behövs det alternativa lösningar.

Det är ett svek mot landsbygden när finansieringsmöjligheterna försämras. Många goda idéer riskerar att aldrig förverkligas och den negativa strukturella utvecklingen förstärks. Det leder till ökade regionala klyftor men även minskad ekonomisk aktivitet i hela samhället. För det enskilda hushållet försvåras möjligheterna till kapital för bostadsrenoveringar och byggande av bostäder.

Som en reaktion mot bristen på fungerande bankverksamhet har ett nationellt banknätverk skapats med över 40 kommuner och som ökar i takt med att affärsbankerna lämnar orten.

En levande landsbygd förutsätter att det finns en fungerande samhällsservice i hela Värmland. Region Värmland som ansvarar för den regionala utvecklingen har i uppdrag att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi anser därför att det vore angeläget att Region Värmland tillsammans med andra aktörer startar upp en styrgrupp med fokus att arbeta fram en handlingsplan för hur det ska vara möjligt för små och medelstora företag att finansiera och utveckla nya idéer och expansion. Det behövs fungerande bankverksamhet med kunnande om det lokala samhället för att näringslivet i hela Värmland ska kunna utvecklas på sikt.

Utifrån ovanstående har vi lämnat in en motion till Region Värmland där vi vill att:

  • Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med andra aktörer startar upp en styrgrupp med uppdraget att ta fram en handlingsplan för att stärka den finansiella närvaron i Värmland.

Åsa Johansson                   Per Gruvberger

facebook Twitter Email