Dags för ett företagsamt Värmland

Företrädare från Socialdemokraterna lyfter betydelsen att göra satsningar för ett företagsamt Värmland. Satsningar som bidrar till att stärka Värmlands tillväxt och utveckling.

Värmland tillhör idag de regioner som har lägst nyföretagande och skillnaderna inom Värmland är stora. I den senaste rapporten från Entreprenörskapsforum blir utmaningarna tydliga där Värmland utifrån entreprenörskap och företagsamhet hamnar på en sista plats av alla Sveriges regioner. Det måste bli bättre och är en trend som måste brytas för vi vet att fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Värmland behöver hela tiden nya företag för att säkra sysselsättning och välfärd. För entreprenörskap driver innovationer och förnyelse och är därför viktigt för den ekonomiska tillväxten i såväl Värmland som i landet som helhet.

Värmland har stor utvecklingspotential när det gäller entreprenörskap och företagande. Det är något som vi kan se inom besöksnäringen där andelen arbetstillfällen under en tioårsperiod har ökat med nästan 26 procent. Här behöver politiken och det offentliga samverka för att stimulera till en fortsatt stark utveckling. Karlstad i sin roll som regioncentra har ett särskilt ansvar att vara tillväxtmotor för en positiv utveckling i hela länet.

Den som väljer att starta ett företag ska kunna känna trygghet i att politiken prioriterar insatser till områden som ger bättre förutsättningar för ett växande och hållbart företagande. Vi vill se ett ökat företagande bland kvinnor, unga och utrikesfödda där entreprenörskapet är lägre. För att fler ska våga ta steget över tröskeln till nyföretagande är tillgången till kompetensförsörjning och kapital några av nyckelfaktorerna. Vi ser oroande på utvecklingen med att den finansiella närvaron av lokala banker minskar i Värmland, något som kan ha en negativ inverkan på förutsättningarna till företagande. Ett annat hinder som möter företagare är svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft. Här behöver matchningen mellan näringslivets behov och utbildning förbättras.

För att flera ska våga bli företagare är en nyckel att utbilda och förbereda unga för entreprenörskap. I det arbetet har ungdomars möjligheter till ungt företagande genom UF-företag en betydande roll och vi ser att alltfler unga väljer att starta ett UF-företag i Värmland, vilket är positivt. Men vi ser dessvärre att en hög andel unga efter att man avslutat sitt UF-företag inte fortsätter och blir företagare senare i livet. Här behöver regionen skapa bättre förutsättningar för unga att ta steget fullt ut och bli företagare.

För att stärka företagsamheten i Värmland behöver vi ha en tydlig entreprenörskaps- och innovationsprofil på den regionala politiken för ökad tillväxt och nya arbetstillfällen. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region, där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Åsa Johansson (S) – Regionråd i opposition

Anders Tallgren (S) – Oppositionsråd i Karlstads kommun

facebook Twitter Email