Socialdemokraterna i Region Värmland budgetförslag för 2020

Socialdemokraterna är oroade över den kostnadsreduktion Region Värmland står inför och lägger ett eget yrkande inför Regionfullmäktiges beslut om budget och regionplan.

De senaste årens ekonomiska utveckling har nu skapat ett hårt tryck på kostnadsreduktion. Det Borgerliga styret i Region Värmland anser att för år 2020 minska kostnaderna med 490 miljoner. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera.

”Vi socialdemokrater tror inte att man kan minska kostnaderna så mycket i verksamheten för 2020. Börjar man göra det är vi rädda att det får negativ effekt på tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet samt arbetsmiljö, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.”

Det måste bli bättre. Vi socialdemokrater ser det som vår uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och utveckling samtidigt som vi arbetar för en jämlik vård och en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, som ges efter behov. Därför lägger vi ett förslag till budget som dämpar de hårda kraven på kostnadsreduceringar. Det gör vi genom ökad ramhöjning och omfördelning av nämndernas budget på totalt 144 miljoner.

”Verksamheterna måste få betydligt mer realistiska budgetramar och en rimlig chans att nå budgetmålen. Som det ser ut nu är vi rädda för att budgeten inte fungerar som styrmedel, säger Mats Sandström (S), regionråd i opposition.”

Den demografiska utvecklingen där andelen äldre och barn ökar mer än andelen personer som är arbetsföra innebär utmaningar för vår gemensamma välfärd. För att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas anser vi att den regionala tillväxten behöver stärkas.

Vi gör satsningar där vi bygger samman stad och land med en kollektivtrafik som ger förutsättningar att resa hållbart. Vi vill stärka och intensifiera arbetet med folkhälsan för att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna och minska ojämlikheten. Med vårt budgetförslag gör vi satsningar för ett starkare och friskare Värmland, säger Åsa Johansson (S), regionråd i opposition.”

Socialdemokraterna anser att det inför beslut i Regionfullmäktige saknas konsekvensanalyser för hur de 490 miljonerna i kostnadsreduktion kommer att påverka verksamheterna och värmlänningen. Det är en väsentlig del för ett fortsatt strategiskt arbete för att få ned de höga kostnaderna.

Ulric Andersson                Åsa Johansson                   Mats Sandström
Socialdemokraterna          Socialdemokraterna             Socialdemokraterna

facebook Twitter Email