Sätt självmord på den politiska dagordningen

Under 2017 valde 51 personer att på egen hand avsluta sina liv. Det kan jämföras med det totala antalet döda i trafiken som för samma år uppgick till 9 personer. Värmland har den sämsta statistiken i landet för 2017 och vi måste fråga oss vad som är fel? Varför ser det ut så här och vad är det som vi gör sämre än andra delar av landet?

Det finns en tydlig skillnad i statistiken, där vi i Värmland har en betydligt större andel äldre som begår självmord. Särskilt illa är det för de äldre männen, där självmorden är dubbelt så många som bland kvinnorna.

Självmord är också den vanligaste dödsorsaken för unga mellan 15 och 24 år, något som är ovärdigt ett välfärdssamhälle som vårt.

Det är positivt att det nu finns en medvetenhet om problemen, att media uppmärksammar frågan, att det förs en diskussion och att det finns ideella krafter som arbetar med olika insatser. I regionen finns en handlingsplan för suicidprevention som innehåller viktiga och ändamålsenliga aktiviteter. Men vi måste öka tempot och intensifiera arbetet. Vi måste ta självmordsstatistiken på allvar.

Till att börja med vill vi att regionens och kommunernas nya gemensamma samarbetsorganisation, det s k Värmlandsrådet, omedelbart tar upp frågorna på sin dagordning och sätter fart på de aktiviteter som finns beskrivna i handlingsplanen. Utöver detta vill få svar på vad det är som gör att Värmland sticker ut i statistiken. Varför mår vi sämre än övriga landet?

Vi socialdemokrater kommer att ta upp dessa frågor i den nya regionens politiska organ och vi utgår från att den styrande minoriteten kan se samma behov av förstärkta insatser. Vi utgår också från att alla värmländska kommunerna vill delta i ett intensifierat arbete med den psykiska ohälsan och med förebyggande insatser som kan hejda denna mycket oroväckande och dystra utveckling.

Självmord är en stor tragedi för både individer, familjer och för samhället! Vi måste göra mer, göra bättre och vända utvecklingen!

Ulric Andersson
Regionråd (s)

Åsa Johansson
Regionråd (s)

Mats Sandström
Regionråd (s)

 

facebook Twitter Email