Statlig service i hela landet

Den 16 oktober meddelade Kronofogden att myndigheten flyttar sitt kontor från Arvika till Karlstad.  Socialdemokraterna i Värmland är kritiska till hur Kronofogden tolkat den S-ledda regeringens arbete med omlokalisering av statliga myndigheter.

Socialdemokraterna i Värmland är positiva till att Kronofogden valt att flytta ut delar av sin verksamhet till Värmland, det ligger i nivå med den ambition som den S-ledda regeringen har med ökad statlig närvaro. Vår kritik är dock att man i det arbetet valt att omlokalisera sina kontor i Värmland till ett gemensamt i Karlstad. Det innebär att 20 arbetstillfällen kommer att försvinna från Arvika och en försämrad statlig service för medborgarna. Kronofogden går därmed genom sitt beslut emot Socialdemokraternas och regeringens ambition om att öka den statliga servicen för den enskilde medborgaren.

Regeringen har, efter decennier av centralisering och Stockholmsfixering, brutit trenden och omlokaliserat myndigheter från Stockholm och byggt ut den statliga närvaron i hela landet. Under den förra mandatperioden omlokaliserades närmare 20 myndigheter eller delar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. För Värmland har det inneburit att Fastighetsmäklarinspektionen har omlokaliserat sin myndighet till Karlstad.

Vi socialdemokrater vet att den statliga närvaron är nära sammankopplad med människors tillit till det offentliga och dessutom sammanhållningen människor emellan. – Åsa Johansson, distriktsordförande.

Därför har Socialdemokraterna ett program för att utöka och förbättra den statliga servicen i hela landet. Under den förra mandatperioden utökades därför den statliga servicen med 55 nya servicekontor i hela landet.  Det är ett arbete för ett Sverige som håller ihop där statlig närvaro även är en nödvändighet för det lokala näringslivet som skapar jobb. I och med att statlig service byggs ut till fler kommuner kommer fler företag, även på landsbygd och glesbygd, ha närhet till statlig service. Det skapar förutsättningar för att hela Värmland ska leva.

Kronofogden ger ett antal skäl till sin omlokalisering. Det rör sig främst om ekonomiska skäl och brist på kompetensförsörjning. Utgångspunkten borde istället vara att utgå från hur den bästa möjliga servicen kan skapas för den enskilde medborgaren och se de statliga verksamheterna som betydelsefulla för arbetsmarknaden på respektive ort. En centralisering av ett kontor i Värmland skapar även ett onödigt avstånd för medborgarna. Vi socialdemokrater ser det därför som önskvärt att Kronofogden fortsätter regeringens inriktningsbeslut och är med och ökar den statliga servicen i hela landet.

Åsa Johansson (S) – Distriktsordförande Socialdemokraterna i Värmland.

facebook Twitter Email