S i Värmland är överens om vargfrågan

Vårt Värmland är unikt på många sätt. Ett naturskönt landskap som ger goda möjligheter till jakt som för många värmlänningar betyder mycket. Det ger rekreation som dessutom starkt bidrar till värdeskapande – som en del av naturbaserad besöksnäring och turism.

Att den resurs som jakten utgör bidrar till en ökad attraktivitet för landsbygden – och den ska möjliggöra för en positiv utveckling för företagen inom besöksnäringen och på landsbygden!
Men trots våra goda förutsättningar till jakt och möjligheter till köttboskap har vi utmaningar. Det största problemet är att Värmland hyser nästan hälften av vargstammen och de populationerna finns ofta på begränsade ytor i delar av länet. Vilket har medfört att älgstammen är begränsad i vissa geografiska områden, så liten så att många jaktlag helt enkelt ställt in älgjakten. Stora svårigheter att bedriva löshundsjakt som är en viktig del av vårt kulturarv.

Men det är inte bara jägare som har svårigheter utan även många lantbruksföretagare som exempelvis de som bedriver fårköttsproduktion utsätts för attacker av varg trots skyddande rovdjursstängsel. Något som är olyckligt både för den enskilda företagaren och för konsumenter då tillgången på ekologiskt närproducerat kött minskar. När verksamheter avvecklas tappas också värdefulla arbetstillfällen i glesbygd och öppna landskap växer igen. Den biologiska mångfalden utarmas när sällsynta och viktiga djur, växter och insekter minskar. Ett kulturlandskap står inför stora förändringar när ängar och betesmarker övergår i tät granskog. Men även kommuninvånare som lever nära vargen känner oro och olust. Sådana känslor måste vi ta på allvar.

Vad har vi gjort under denna mandatperiod?

  • snabbare, effektivare och mer likvärdig beslutsprocess när det gäller möjligheten att överklaga beslut om jakt efter de fem stora rovdjuren, det vill säga björn, varg, järv, lo och kungsörn, till förvaltningsdomstol.
  • för att förebygga konflikter kring rovdjuren har regeringen även ökat den tillgängliga finansieringen för förebyggande åtgärder och ersättning för viltskador med 15 miljoner kronor från och med 2017.
  • möjligt för personer med funktionsnedsättning att från motordrivet fordon få jaga fler djurarter än i dag.


Vi socialdemokrater vill ha en uthållig och hållbar rovdjurspolitik som utgår från gällande riksdagsbeslut. Men vi anser att vi måste vidta ytterligare åtgärder för att få en bättre balans och acceptans.

  • Den viktigaste åtgärden är att få en större spridning på vargen i Sverige. Värmland har på vissa geografiska områden alldeles för stor population. Detta kommer innebära att Värmland ska hysa en betydligt mindre del av den svenska stammen
  • Vi vill stärka det regionala besluten med ökat lokalt inflytande. Förvaltningen ska ta hänsyn till socioekonomiska konsekvenserna av våra rovdjursstammar för att säkerställa jakten och köttuppfödningen inte drabbas.
  • Skapa större förtroende för myndighets beslut. Vi vill motverka de konflikter som finns kring jaktfrågorna idag och som ofta förlamar det verkliga arbetet med att förvalta våra viltstammar och att se till att den svenska traditionen och goda sed kring jakt kan upprätthållas
  • Vi vill samförvalta varg med Norge

 

Skapande av viltmyndighet kan vara en lösning men kanske prova först och ge naturvårdsverket klarare direktiv och regelverk. Utredningen som presenterades i våras innehöll ett antal frågor som måste förtydligas, som det allmänna uppdraget kvarstår i sin nuvarande form och inte flyttas till en myndighet som utredningen föreslår, lokala och regionala besluten behålls och inte centraliseras som utredningen föreslår.

facebook Twitter Email