Varför är värmländska vårdcentraler sämre?

Enligt den nationella patientenkäten som genomfördes under hösten 2015 får de värmländska vårdcentralerna bland de sämsta betygen av patienterna.

– Det kan inte vara OK att våra vårdcentraler är sämst på tillgänglighet, sämst på information och kunskap och att vi ligger i botten när det gäller helhetsintryck, säger Ulric Andersson, Socialdemokraterna.

Vid landstingsfullmäktige i juni 2014 behandlades en motion från oss om ökad tillgänglighet i primärvården. Vi fick inte bifall och motiveringen var att de idéer som togs upp i motionen redan var på gång. Detta stämde säkert till viss del, men det är ju resultaten som räknas!

I oktober 2015 fick vi bifall för en motion om patientkontrakt, där vi hade föreslagit att vårdens kommunikation med patienterna skulle förbättras genom att upprätta någon form av kontrakt med de värmländska patienterna. Kontraktet skulle vara utformat som ett löfte från sjukvårdens sida som konkret och tydligt anger vad patienten har att förvänta sig av vården.

I vår interpellation undrar vi vilken analys som görs av resultaten från den nationella patientenkäten. Vi vill också veta hur långt arbetet kommit med de förbättringar som tidigare utlovats och hur det går med patientkontrakten?

 

Ulric Andersson                                                Monica Gundahl
Socialdemokraterna                                          Socialdemokraterna

facebook Twitter Email