Vi vill revidera Ädelreformen i Värmland

I den statliga utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” lämnas ett antal förslag som kommer att innebära stora förändringar för både landstingen och kommunerna. Vi är övertygade om att både de analyser som görs och de förslag som lämnas i utredningen är helt relevanta och applicerbara även på vårt landsting. Därför vill vi att det snarast påbörjas ett arbete med att utveckla vården av de äldre och mest sjuka utifrån samma inriktning. Där tiden för sjukhusvistelse minimeras, där onödiga transporter elimineras, där vården i hemmet förbättras med stöd från primärvården och där samarbetet mellan huvudmännen förbättras så att vårdkedjan effektiviseras.

Det handlar om att revidera de överenskommelser som gjordes vid Ädelreformen, eftersom de inte är anpassade till dagens situation. Detta arbete måste inledas omgående, eftersom det kan förbättra de problem vi ser idag, säger Ulric Andersson, landstingsråd för Socialdemokraterna.

Det största bekymret just nu är stängda vårdplatser p g a personalbrist. Vi är övertygade om att det finns goda möjligheter att minska på trycket på vårdplatserna om patienterna kan tas om hand av rätt vårdnivå, säger Monica Gundahl, landstingsråd för Socialdemokraterna.


Med anledning av detta har vi idag lämnat in en motion till landstingsfullmäktige där vi föreslår att landstinget i Värmland, i samarbete med de värmländska kommunerna, skyndsamt påbörjar en förändring av vården av de äldre och mest sjuka i enlighet med den statliga utredningens förslag. Att överenskommelser snarast görs med de värmländska kommunerna, om förändrade ekonomiska incitament, i enlighet med förslag om förändring av betalningsansvarslagen. Att kompensation till kommunerna för ett tidigarelagt genomförande av förändring av betalningsansvarslagen tas med i överenskommelserna.

 

Ulric Andersson                                                                   Monica Gundahl
Landstingsråd                                                                      Landstingsråd
Socialdemokraterna i Värmland                                      Socialdemokraterna i Värmland

facebook Twitter Email