Ett starkt landsting som är rustat för framtiden!

Vårt förslag till budget och flerårsplan innebär ett ökat ekonomiskt utrymme som används till att rusta landstinget inför kommande svårigheter. Vi lägger samma konkreta förslag till särskilda satsningar som vi gjorde när budgeten diskuterades vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni. Satsningarna ska starta 2014 och fortsätta även under 2015-2017. Vi vill intensifiera ett nödvändigt förändringsarbete och vi vill ge en tydlig politisk signal som underlättar styrningen av verksamheten. Vi vill därför satsa:

  • 10 miljoner kronor till kompenshöjande åtgärder, där riktade insatser för att öka mängden specialistsjuksköterskor ska ingå.

  • 20 miljoner kronor till förstärkt bemanning och förbättrade processer, vid generationsväxling inom särskilt viktiga kompetensområden.

  • 10 miljoner kronor till kökortning, utveckling och metodförbättringar inom den sjukvård som riktar sig till barn och ungdomar, med ett särskilt fokus på området barn och ungdomars psykiska hälsa.

 

Vi minskar dessutom verksamheternas besparingstryck med 50 miljoner kronor per år
fr o m 2015.

 

Ulric Andersson                                                   Anders Nilsson
Oppositionsråd                                                     Oppositionsråd
Socialdemokraterna                                              Vänsterpartiet

facebook Twitter Email