Vi vill bygga ett starkt LIV som är rustat för framtiden

Fortfarande är den politiska styrningen alltför passiv från den moderatledda majoriteten. Efter skattehöjning 2012 har vi visserligen sett ökad aktivitet vad gäller olika kostnadsdrivande förslag, men inte i fråga om effektivisering eller kostnadsbesparingar. Framförallt är det ökade inslag av privata vårdgivare som prioriterats, oavsett hur det påverkar kostnad, produktion eller kvalitet.
Vi saknar tydliga politiska beslut om åtgärder och planering för att klara de kommande årens reduceringskrav, som måste bli följden av ökande utgifter för pensionskostnader och kapitaltjänst.

Skattehöjningen, tillsammans med oförutsedda engångsintäkter räddade 2012 års ekonomiska resultat och under 2013 används fortfarande den höga skattenivån till att skjuta problemen framåt.  Samtidigt måste det konstateras att verksamheternas kostnadsutveckling, i de flesta fall, varit mycket begränsad och kontrollerad. Ökande kostnader för pensioner och kapitaltjänst äter upp en allt större del av det ekonomiska utrymmet, vilket kräver kraftfulla omställningsåtgärder, samtidigt som verksamheten måste stöttas med en aktiv ledning och styrning. Vår analys är därför fortfarande att skattehöjningen inte behövdes. I alla fall inte för 2012 och 2013. Inför 2014 är utrymmet som skattehöjningen gav i stort sett förbrukat och under de närmaste åren efter 2014 kommer den ekonomiska verkligheten att göra sig tydligt påmind. Vi ser inte någon möjlighet att sänka skatten för 2014, utan att det medför alltför kortsiktiga och riskabla verksamhetsförändringar. Istället måste behovet av omställning och förändringsarbete inför framtiden prioriteras.  Med det utrymme som fortfarande finns kvar efter skattehöjningen finns nu en tillfällig möjlighet att rusta landstinget inför kommande svårigheter och vi lägger därför konkreta förslag till särskilda satsningar som ska starta 2014 och fortsätta även under 2015. Dessa förslag är inte tänkta att binda upp landstinget med en större verksamhetsvolym. Istället är det ett intensifierat förändringsarbete som vi vill åstadkomma.

Vi vill se en politik som aktivt styr vårdens utveckling i rätt riktning istället för att vara passiva åskådare. Det innebär att vi vill ta ansvar för att landstinget ger en likvärdig vård till alla, oberoende av vem man är, vad man har för inkomst eller var man kommer ifrån. En modern, framtidsinriktad hälso- och sjukvård som kan erbjuda flexibilitet och tillgänglighet för alla invånare. Vårt alternativ bygger på insikten att vårdens olika patientflöden måste förbättras avsevärt och att en sådan förändring kräver kraftfull politisk styrning och långsiktig hållbarhet. Vi ser en tydlig koppling mellan vårdkvalitet och de arbetsförutsättningar som ges till medarbetarna i vården. Därför är en god arbetsmiljö och möjligheter till vidareutbildning en viktig prioritering. En framtidsinriktad politik för landstingets medarbetare är ett viktigt ansvar som vi är beredda att ta.

Avgörande för att nå målen inom vården är också att landstinget har rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Generationsväxlingen de kommande fyra åren innebär att ca 900 medarbetare går i pension. Utmaningen är att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, men också att genomföra generationsväxlingen på ett ansvarsfullt sätt. Här ser vi ett behov av kompetens- och erfarenhetsöverföring vid pensionsavgångar. Vi vill lösa detta genom att ge möjlighet till tidigarelagda nyanställningar och tillfällig dubbelbemanning. Samtidigt ger detta en positiv effekt i en värmländsk arbetsmarknad där stimulanser behövs.

En annan viktig förändring, som vi vill se mer av, är omfördelning av arbetsuppgifter till mest effektiva kompetensnivå.  Det finns stora möjligheter att förbättra sjukvårdens effektivitet genom att i ökad omfattning använda personalens kompetens mer flexibelt och genom omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper. Det finns många exempel på sådana positiva förändringar i bl a folktandvårdens verksamhet, men vi tror att en sådan förändring kräver både kompetens-utveckling och förändrade attityder.

Barnperspektivet är alltid styrande för vår politik. Att ständigt förbättra kunskaperna och bli bättre på att möta barnens behov är en viktig utmaning. Barnets behov ska synliggöras och vi ser med stor oro att barnfattigdomen ökar och att barns och ungdomars psykiska hälsa försämras. Vi vill därför prioritera satsningar som kan förbättra situationen för de värmländska barnen och ungdomarna.

Under 2012 förändrades avgifterna för Hälso- och sjukvården. Vi var överens om flera av de bärande principerna om förenkling och tydlighet, men vi såg även andra behov som borde tillgodoses bättre. Ett sådant behov är att höja åldersgränsen för sjukvårdens och tandvårdens avgifter. Som ett första steg vill höja åldern för avgiftsfrihet inom sjukvården t o m 20 år, eftersom det är väldigt få ungdomar i den åldern som är självförsörjande. Avgifter som ungdomar ska betala slår hårt mot familjer med låga inkomster och kan i värsta fall innebära att nödvändig hälso- och sjukvård undviks.

Vi vidhåller även vårt förslag om ett mål om 1 % extern finansiering och vill att det arbetas in i både budget och flerårsplanen. Det är viktigt att det finns tydliga mål och strategier för att öka inslaget av extern finansiering med EU-medel. Samarbete med aktörer i Sverige och andra länder i olika nätverk och projekt främjar både landstinget och den regionala utvecklingen.

Självklart är också en förutsättning för att nå målen att vi har en stark och uthållig ekonomi, med en kostnadsutveckling under kontroll, så att landstinget kan klara sina långsiktiga åtaganden.

Utifrån ovanstående blir vårt förslag till budget för 2014 enligt följande:

  • Vi anslår 10 Mnkr till kompenshöjande åtgärder, där riktade insatser för att öka mängden specialistsjuksköterskor ska ingå.

 

  • Vi anslår 20 Mnkr till förstärk bemanning och förbättrade processer vid generationsväxling inom särskilt viktiga kompetensområden.

 

  • Vi anslår 10 Mnkr till kökortning, utveckling och metodförbättringar inom den sjukvård som riktar sig till barn och ungdomar, med ett särskilt fokus på området barn och ungdomars psykiska hälsa.

 

Utöver våra förslag till ändrade budgetposter vill vi även yrka på följande tillägg i landstingsplanen och budget för 2014:

 

  • Åldersgräns för avgiftsfrihet inom sjukvården höjs t o m 20 år
  • Verksamheterna ska ha en målsättning om finansiering med EU-medel som uppgår till minst 1 procent av den totala finansieringen

 

Ulric Andersson                                           Anders Nilsson
Oppositionsråd (s)                                      Oppositionsråd (v)

facebook Twitter Email