Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet i Region Värmland ger mindre pengar till hälso- och sjukvården!

Hundratals miljoner mindre till hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården behöver mer pengar, inte mindre för att behålla våra tre sjukhus och minst en vårdcentral i varje kommun. Därför är vi kraftigt oroliga när SD och sjukvårdspartiet tävlar om vem som kan ge mindre stöd till vårdpersonalen. Deras häftiga retorik är motstridig då de i sin retorik säger sig vilja prioritera vårdpersonalen för att sedan föreslå kraftiga försämringar genom att skjuta till miljoner kronor mindre till hälso- och sjukvården.

Sjukvårdspartiet

Sjukvårdspartiets budgetförslag innebär att man ger 274 miljoner kronor mindre till hälso- och sjukvården. Vidare vill sjukvårdspartiet börja tumma på investeringar i västra Värmland, något som inte är möjligt. Vården i Arvika, Kristinehamn och Torsby behöver rustas upp efter sjukvårdspartiets 12 år vid makten där det tyvärr inte har underhållits i tillräcklig omfattning. Det behövs ett omtag i västra Värmland!

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas budgetförslag innebär att man ger 435 miljoner kronor mindre till hälso- och sjukvården. SD lägger alltså tio gånger så mycket pengar på att skära ner i hälso- och sjukvården än vad man skär ner på kulturen, detta trotts ständiga hårdföra ord om att stöd till konst/kultur ska bort. Trotts en hårdförd retorik väljer SD att skära ner på vårdpersonal i sitt budgetförslag.

SCV-majoriteten

Tillgänglig vård i hela Värmland 

Vi fokuserar särskilt på tillgänglig vård i hela Värmland. Vårdcentralerna har utmaningar där vi ser att förutsättningarna skiljer sig åt beroende på var man bor i länet. Därför är det av vikt att vi fortsätter arbetet med att lyfta varje vårdcentral utifrån deras förutsättningar. Vårdcentralerna har också en avgörande roll i vårdkedjan, därför har vi sett till att primärvårdens andel av budgeten har ökat och det kommer vi att fortsätta med.  

För att ytterligare stärka tillgängligheten behöver vi stärka upp våra digitala tjänster. Det handlar om chattfunktionen på 1177 och digitala vårdbesök på våra vårdcentraler och via vår egen digitala tjänst Vårdcentral Värmland. De digitala verktygen är viktiga komplement till primärvården. 

Psykiatrin är ett prioriterat område. Idag är väntetiderna inom psykiatrin alldeles för långa, det är inte okej. Vi fortsätter stärka området och det arbete som nu pågår inom psykiatrin ska minska köer och ge en bättre tillgänglighet för värmlänningarna.  

Kraftsamling för barn och unga 

Barn och ungas psykiska hälsa är starkt prioriterat. Vi behöver samla samhällets resurser och stor kraft behöver läggas på förebyggande åtgärder så att vi ger Värmlands barn och unga bra förutsättningar. Möjlighet till god utbildning, kultur och idrottsliv är viktiga delar i kraftsamlingen för barn och unga. För att lyckas krävs en god samverkan mellan region, kommuner och civilsamhälle.  

Hela Värmland ska utvecklas 

I vårt Värmland ska man kunna bo och leva i hela länet med tillgång till arbetstillfällen. Värmland är ett fantastiskt län med stor potential där vi genom ett starkt näringsliv lägger grunden till en stark välfärd.  

Vi värdesätter kulturens betydelse för regionens utveckling, demokratin och värmlänningarna. För framtida generationer måste takten i klimatomställningen öka, vilket också ger stora möjligheter till innovationer, jobb och hållbar tillväxt. En viktig del av klimatomställningen är att öka det hållbara resandet, därför fortsätter vi utveckla innovativ kollektivtrafik som gör resandet lättare. 

Personalen är vår viktigaste resurs 

Vi jobbar för en hållbar personalpolitik i samverkan med medarbetare, fackliga organisationer och ledare. Det handlar exempelvis om konkurrenskraftiga löner, stärkt ledarskap, medarbetarinflytande och kompetensutveckling. Ett särskilt fokus under året blir att stärka arbetsmiljön, framför allt på de arbetsplatserna med högst sjuktal. Genom att arbeta demokratiskt, brett och gemensamt mot ett Värmland med livskvalitet i världsklass kommer vi att lösa våra utmaningar.  

Källor:

Sjukvårdspartiets regionplan 2025

Sverigedemokraternas regionplan 2025

facebook Twitter Email