Regionplan och budget för Värmland 2025

Ledarskap i en svår tid 

Budgeten för 2025 läggs när Värmland och Sverige befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation. Inflationen har de senaste åren slagit till med full kraft mot ekonomin och vårt samhälle. Det innebär att vi behöver hantera räntehöjningar och ständigt ökande kostnader för mat, läkemedel och pensioner. Därtill så har regionen under lång tid haft ett underskott i hälso- och sjukvården. 

Budgeten för 2025 är stram och återhållsam. Det är en budget som tar ansvar för ekonomin, sjukvården och kollektivtrafiken. Det är inte en budget med satsningar och ambitionshöjningar. SCV-majoriteten prioriterar och skyddar hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken från dramatiska besparingskrav.  

Regeringen och SD levererar endast 6 av de totalt 24 miljarder kronor som Sveriges regioner saknar (enligt SKR:s prognos för 2024) – det gör att en skattehöjning är nödvändig. SCV-majoriteten vill slippa höja skatten, vi vet att många värmlänningar har det tufft. Regeringen ger oss endast två alternativ – att höja skatten eller att tvingas genomföra kraftiga nedskärningar och besparingar. Regeringen lovade att inte svika personalen inom hälso- och sjukvården, men gav sen besked om att de inte tänker hålla det löftet. Därför höjer vi skatten – vi har inget val.  

Trots att Region Värmland får in mer pengar genom skattehöjning så kommer verksamheterna behöva göra anpassningar för att regionen ska komma till rätta med ekonomin. Omställningsarbetet med att minska i personalkostnader måste fortgå och vi behöver fortsätta genomföra andra åtgärder. 

Det har varit och kommer att vara svåra prioriteringar, men vi har alltid vår utgångspunkt i att värna Region Värmlands verksamheter i arbetet med att hitta effektiviseringar och kapa onödiga kostnader och administration. 

Det svåraste ekonomiska läget för välfärden sedan 90-talskrisen  

Den ekonomiska krisen påverkar hela samhället, från övergripande samhällsekonomiska strukturer till den enskilda människans vardagsekonomi. Region Värmland är inget undantag, även i våra verksamheter märks det svåra ekonomiska läget tydligt. Situationen är densamma för nära nog samtliga regioner i Sverige.  

På kort tid har inflationen, pensionskostnader mm orsakat stora utgiftsökningar för Region Värmland. Regeringen har samtidigt minskat statsbidragen jämfört med tidigare år. SKR gör bedömningen inför år 2024 att landets regioner skulle behöva ett tillskott på 24 miljarder kronor för att behålla dagens verksamhet på samma nivå. Regeringen har sedan dess tillfört 6 miljarder i sektorsbidrag till hälso- och sjukvården. Det är alldeles för lite för att möta behoven.  

Under flera år har det byggts upp ett underskott i Region Värmland. Därför genomförs det under 2025 en rad effektiviseringar och besparingsåtgärder för att minska kostnadsutvecklingen och möta den svåra ekonomiska situationen, på kort och lång sikt. Arbetet med att minska på administrationen fortsätter. Trots det behöver regionens skattenivå öka. Höjningen är nödvändig för att hindra systemhotande nedskärningar i verksamheterna. Alternativet hade varit ytterligare besparingar inom kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården som varit mycket stora och kännbara. Det är därför av yttersta vikt att åtgärder ger tydliga effekter.  

Regeringen har valt att låta Sveriges regioner göra stora nedskärningar och besparingar landet över. Det är mycket svårt att förutspå hur det ekonomiska läget kommer att utvecklas kommande år för Region Värmland. Det behövs ekonomiska marginaler för att säkerställa att Region Värmland under kommande år kan investera i våra vårdcentraler, bussdepåer, dynamisk kollektivtrafik, folkhögskolor, det nya centralsjukhuset med mera. Det är investeringar som är nödvändiga för att upprätthålla en robust och pålitlig verksamhet för värmlänningen. Om inte åtgärder vidtas kommer underskottet att växa, med resultatet att vi behöver genomföra ytterligare åtgärder och nedskärningar.  

Vår ingång för 2025 är en stram budget. Regeringens svek mot regionerna lämnar oss med det tunga valet att antingen behöva varsla ännu mer vårdpersonal och stänga vårdcentraler, eller att höja skatten. En skattehöjning är därför vårt enda alternativ. Vi kämpar mot regeringen för att slippa stänga vårdcentraler – varje kommun ska ha minst en vårdcentral. Vårt mål är att regionen, hälso- och sjukvården, kulturen och kollektivtrafiken ska utvecklas och att vi med dessa åtgärder får en realistisk budget som ska följas. 

Under många år har hälso- och sjukvården i Värmland varit underfinansierad. Budget efter budget har överskridits och i grund och botten handlar det om att politiken inte skjutit till tillräckligt med resurser. Vi måste rusta för att ta ansvar i svåra tider. Vi måste värna om våra verksamheter samtidigt som vi måste hitta effektiviseringsvinster. Genom en skattehöjning garanterar vi en god grundnivå i värmlänningens välfärd. Vi behöver våra tre sjukhus, vårdcentraler och kollektivtrafik som fungerar väl i alla Värmlands kommuner. Värmlänningarna ska kunna känna hopp och framtidstro.  

En ny riktning för Region Värmland – arbetet fortsätter  

Det nya styret i Region Värmland har inlett ett stort arbete. Trots tuffa ekonomiska förutsättningar har det tagits flera steg i god riktning.  

Tillgänglig vård i hela Värmland 

Vi fokuserar särskilt på tillgänglig vård i hela Värmland. Vårdcentralerna har utmaningar där vi ser att förutsättningarna skiljer sig åt beroende på var man bor i länet. Därför är det av vikt att vi fortsätter arbetet med att lyfta varje vårdcentral utifrån deras förutsättningar. Vårdcentralerna har också en avgörande roll i vårdkedjan, därför har vi sett till att primärvårdens andel av budgeten har ökat och det kommer vi att fortsätta med.  

För att ytterligare stärka tillgängligheten behöver vi stärka upp våra digitala tjänster. Det handlar om chattfunktionen på 1177 och digitala vårdbesök på våra vårdcentraler och via vår egen digitala tjänst Vårdcentral Värmland. De digitala verktygen är viktiga komplement till primärvården. 

Psykiatrin är ett prioriterat område. Idag är väntetiderna inom psykiatrin alldeles för långa, det är inte okej. Vi fortsätter stärka området och det arbete som nu pågår inom psykiatrin ska minska köer och ge en bättre tillgänglighet för värmlänningarna.  

Kraftsamling för barn och unga 

Barn och ungas psykiska hälsa är starkt prioriterat. Vi behöver samla samhällets resurser och stor kraft behöver läggas på förebyggande åtgärder så att vi ger Värmlands barn och unga bra förutsättningar. Möjlighet till god utbildning, kultur och idrottsliv är viktiga delar i kraftsamlingen för barn och unga. För att lyckas krävs en god samverkan mellan region, kommuner och civilsamhälle.  

Hela Värmland ska utvecklas 

I vårt Värmland ska man kunna bo och leva i hela länet med tillgång till arbetstillfällen. Värmland är ett fantastiskt län med stor potential där vi genom ett starkt näringsliv lägger grunden till en stark välfärd.  

Vi värdesätter kulturens betydelse för regionens utveckling, demokratin och värmlänningarna. För framtida generationer måste takten i klimatomställningen öka, vilket också ger stora möjligheter till innovationer, jobb och hållbar tillväxt. En viktig del av klimatomställningen är att öka det hållbara resandet, därför fortsätter vi utveckla innovativ kollektivtrafik som gör resandet lättare. 

Personalen är vår viktigaste resurs 

Vi jobbar för en hållbar personalpolitik i samverkan med medarbetare, fackliga organisationer och ledare. Det handlar exempelvis om konkurrenskraftiga löner, stärkt ledarskap, medarbetarinflytande och kompetensutveckling. Ett särskilt fokus under året blir att stärka arbetsmiljön, framför allt på de arbetsplatserna med högst sjuktal. Genom att arbeta demokratiskt, brett och gemensamt mot ett Värmland med livskvalitet i världsklass kommer vi att lösa våra utmaningar.  

facebook Twitter Email