Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (nedan ”Socialdemokraterna”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Socialdemokraterna utför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet EU:s dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679. Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Socialdemokraterna. Om inget annat anges är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter en intresseavvägning baserad på Socialdemokraternas legitima intresse att främja engagemang och sprida information. Socialdemokraterna kan i vissa fall komma att anlita personuppgiftsbiträde för utförandet av viss behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter

Socialdemokraterna
105 60 Stockholm
gdpr@socialdemokraterna.se
Telefon: 08-700 26 00

Kontaktperson: Peter Åhlberg

Ändamålet med behandlingen

Socialdemokraterna samlar huvudsakligen in personuppgifter på sätt som specificeras nedan. Bland annat används uppgifterna inom ramen för Socialdemokraternas insamlingsverksamhet, kampanjverksamhet, lotteriverksamhet och i övrigt för att administrera ditt medlemskap. Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som medlem eller annan registrerad person hos oss, för att göra utvärderingar, medlemsundersökningar, sköta drift/support av medlemssystemet, samla in pengar och gåvor av olika slag till partiet samt för att skicka ut nyhetsbrev och erbjuda dig deltagande i olika aktiviteter som t.ex. studiecirklar, seminarium eller annan verksamhet. Vissa personuppgifter kan i tillämpliga fall även lagras och behandlas av bokföringsskäl, detta gäller framförallt vid fall av gåvor och bidrag till partiet. I syfte att administrera ditt medlemskap, deltagande i valaktiviteter och skicka ut nyhetsbrev på lokal nivå så kan dina uppgifter komma att lämnas ut till lokala partienheter.

Det finns en tradition av nära samarbete mellan fackliga organisationer och Socialdemokraterna. På många arbetsplatser finns det fackliga Socialdemokratiska föreningar. Om du uppgivit din fackliga tillhörighet när du blev medlem kan vi komma att kontakta dig i syfte att informera dig om kampanjer och aktiviteter i din fackliga s-organisation samt för att erbjuda dig medlemskap i en fackansluten socialdemokratisk förening. Det finns vidare en tradition av nära samarbete med vårt ungdomsförbund (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund). Personuppgifter kan i vissa fall komma att delas med ungdomsförbundet.

Socialdemokraterna kan även komma att överföra dina personuppgifter till Kombispel i Sverige AB (”Kombispel”). Kombispel agerar för vår räkning och behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och uteslutande i syfte att kontakta våra medlemmar i samband med lotteriförsäljning. Kombispel kan i sin tur anlita en extern samarbetspartner för utförandet, vilken är bunden att följa samma instruktioner. 

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt på webbplatsen:

Vid medlemsansökan/medlemskap

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Socialdemokraterna i samband med att du registrerar dig som medlem i Socialdemokraterna via webbplatsen. Vi samlar in personnummer, namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress samt facklig tillhörighet (frivilligt). Uppgifter som samlas in av Socialdemokraterna vid medlemsregistrering överförs till lokala partienheter vilka får använda dem inom ramen för denna integritetspolicy.

I samband med att du deltar i en digital kampanj

Personuppgifter som du väljer att lämna i samband med deltagande i en aktivitet och kampanj på vår webbplats eller på våra kampanjsidor. Förutom namn och kontaktuppgifter, vilka samhällsfrågor du intresserar dig för och övergripande uppgifter om dina levnadsförhållanden. Vissa av dessa uppgifter kan komma att spegla dina åsikter i samhällsfrågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick i samband med dessa aktiviteter att sparas.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du deltar i en digital kampanj är ditt samtycke. Ändamålet med denna behandling av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom politisk verksamhet. Vi vill t ex kunna begränsa informationen i våra utskick till de politiska frågor du har angett att du är intresserad av. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper, genom att se vilka typer av personer som engagerar sig i olika typer av frågor, baserat på de uppgifter dessa personer väljer att lämna.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) samlas även in vid prenumeration på Socialdemokraternas nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev är ditt samtycke. Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. Är du däremot partimedlem kommer dina uppgifter att bevaras av Socialdemokraterna enligt vad som anges ovan.

I samband med att du ställer en fråga

Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) som lämnas i samband med att du ställer en fråga till oss via vår webbplats sparas i upp till 6 månader. Detta för att vi ska kunna besvara din/dina frågor på bästa sätt. Därefter avpersonifieras uppgifterna så att de inte längre kan härledas till dig.

I samband med att du ger en gåva

Personuppgifter (namn, adress, e-post, betalningssätt samt betalkortinformation) som du lämnar i samband med att du donerar till vårt politiska arbete samt uppgift om gåvans belopp och tidpunkt för gåvan kommer att behandlas för att genomföra din donation samt för att uppfylla krav enligt gällande bokföringsregler. Därutöver kommer namn, adress och e-post att behandlas för att förse dig med information om pågående insamlingskampanjer samt om möjligheter att bli månadsgivare via autogiro. Uppgifter om betalningssätt samt betalkortinformation kommer dock enbart att användas för att genomföra donationen samt för att uppfylla våra legala skyldigheter. Uppgifter om personer som lämnat gåvor till ett värde över 20 000 kr, inklusive gåvans storlek, kommer att offentliggöras genom Socialdemokraternas årsberättelse.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas under den tid ditt medlemskap består hos partiet. Medlemskapet upphör, enligt partiets stadgar, 12 månader efter att din betalning av medlemsavgift uteblivit, räknat från den dag då avgiften förföll till betalning. Behandlingen av dina uppgifter upphör i samband med att ditt medlemskap upphör. Viss behandling kan fortsätta under en kort begränsad period därefter i syfte att korrigera eventuella fel samt att följa upp ditt utträde ur partiet. Dina personuppgifter kommer då helt att avpersonifieras vilket innebär att de inte längre kan hänföras till dig.

Rätten att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners (s.k. personuppgiftsbiträden)

Vid viss typ av personuppgiftsbehandling, exempelvis vid genomförande och/eller för administration av nyhetsbrev, medlemsundersökningar, opinionsundersökningar eller utvärderingar, kan Socialdemokraterna komma att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners, t.ex. marknadsundersökningsföretag, call-centers eller opinionsundersökningsföretag. Sådan samarbetspartner har ingen självständig rätt eller möjlighet att bestämma varken syftet med eller medlen för behandlingen av personuppgifter och ska anses utgöra ett personuppgiftsbiträde enligt dess definition i GDPR. För den behandling som sker hos eller via sådant personuppgiftsbiträde ansvarar Socialdemokraternas eller i förekommande fall de lokala partienheternas på samma vis som om behandlingen skett hos Socialdemokraterna eller den lokala partienheten. Utöver utlämnandet av personuppgifter till personuppgiftsbiträde enligt ovan förbinder sig Socialdemokraterna att inte överföra personuppgifter till tredje man.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade

Du har följande rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning:

  • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig
  • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • I vissa fall rätt att begära radering av personuppgifter
  • I vissa fall rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet
  • I vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, inbegripet profilering, såvida vi inte kan visa att tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter föreligger, alternativt att behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
  • I de fall där den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.

Du har rätt att när som helst utöva dina rättigheter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande Socialdemokraternas behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att kontakta oss på följande adress:

Socialdemokraterna 
Administrativa avdelningen/GDPR
105 60 Stockholm

Så här kan du skriva en ansökan om registerutdrag:


Till ………………………………………………………………..
(Myndighet, företag, organisation)

Härmed ansöker jag om information enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679.

…………………………………………………………………….
(Ort och datum)

…………………………………………………………………….
(Namnteckning)

…………………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

Ändringar i integritetspolicyn

Socialdemokraterna förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Uppdaterades senast: 20 september 2018

facebook Twitter Email