Attraktiv arbetsgivare

Region Värmland har drygt 8 400 medarbetare. För Socialdemokraterna är det viktigt att alla medarbetare, oavsett vilken verksamhet de arbetar i eller vilken yrkestitel de har, ska känna sig sedda, hörda och uppskattade varje dag på jobbet.

Vi socialdemokrater ser behovet av en aktiv personalpolitik. Personalen har under pandemin stått för avgörande insatser för att rädda liv och fått regionens verksamheter att fungera i den mån som det har varit möjligt. Efter pandemin påbörjas nu ett viktigt arbete för att komma ikapp med bland annat vårdköer och den arbetsmiljöskuld som pandemin byggt upp.

Prioriteringar av personalpolitiska insatser blir framgent därför nödvändiga för att krisen inte ska förvärra den arbetskraftsbrist som redan finns inom främst hälso- och sjukvården. Det handlar om yrkesgrupper som barnmorskor, behandlingspersonal inom psykiatrin, specialistsjuksköterskor, undersköterskor m.m. Det ställer krav på den personalpolitik som bedrivs nu och framåt men också att vi krokar arm med kommuner och universitet för att stärka kompetensförsörjningen. Vi behöver bli bättre på att ta hand om dem som tar hand om oss värmlänningar.

Våra viktigaste områden:

  • Att heltid är norm på alla arbetsplatser i regionen.
  • Att mer vårdpersonal anställs och att administrationen minskas.
  • Att inga löner i Region Värmland ligger under riksgenomsnittet.
  • Att det utvecklas flexibla arbetsmetoder i regionen som möjliggör till ett långt och hållbart arbetsliv.
  • Att särskilda satsningar görs på sjukvårdspersonal som arbetar i glesbygd, både för att underlätta rekrytering och för att kunna behålla befintlig personal.
  • Att arbetssättet ”Min Barnmorska” implementeras och används som ett komplement till nuvarande verksamhet.
  • Att regionen som arbetsgivare uppmuntrar och underlättar för sina anställda att vidareutbilda sig inom sina yrken.
  • Att upphandlingar med våra gemensamma skattemedel ska bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad.
  • Att Region Värmland blir oberoende av hyrpersonal.
  • Att det inom Region Värmlands verksamheter råder nolltolerans mot strukturell diskriminering.


facebook Twitter Email