Ett starkt landsting som är rustat för framtiden!

Vårt förslag till budget och flerårsplan innebär ett ökat ekonomiskt utrymme som används till att rusta landstinget inför kommande svårigheter. Vi lägger samma konkreta förslag till särskilda satsningar som vi gjorde när budgeten diskuterades vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni. Satsningarna ska starta 2014 och fortsätta även under 2015-2017. Vi vill intensifiera ett nödvändigt förändringsarbete och…

Läs mer

Vi har idag ställt frågor om landstingsstyrelsens ansvar vid upptäckt av felaktiga utbetalningar

Med anledning av att landstinget nu kräver tillbaka närmare 90 000 kronor, som betalats ut till en privatpraktiserande sjukgymnast, har vi ställt några frågor till landstingsstyrelsens ordförande. Att det nu pågår ett arbete med att följa upp och granska den här verksamheten tycker vi är bra. Förut fanns inget lagligt stöd för att granska, men…

Läs mer

Vi vill bygga ett starkt LIV som är rustat för framtiden

Fortfarande är den politiska styrningen alltför passiv från den moderatledda majoriteten. Efter skattehöjning 2012 har vi visserligen sett ökad aktivitet vad gäller olika kostnadsdrivande förslag, men inte i fråga om effektivisering eller kostnadsbesparingar. Framförallt är det ökade inslag av privata vårdgivare som prioriterats, oavsett hur det påverkar kostnad, produktion eller kvalitet. Vi saknar tydliga politiska…

Läs mer
facebook Twitter Email