Framtidskontrakt för Värmland

Alla ska bidra och alla ska få del

Vi socialdemokrater vill ha ett Värmland som ger välfärd och möjligheter åt alla. Alla ska bidra efter förmåga och alla ska få del. Vi är övertygade om att alla värmlänningar vill växa och förverkliga sina livsdrömmar. Då krävs tillgång till en god hälso- och sjukvård.

För att klara ekonomin och kvaliteten i hälso- och sjukvården sätter vi jobben först. Därför är full sysselsättning ett viktigt mål även inom välfärdspolitiken. Samtidigt är välfärden viktig för att jobben ska bli fler. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar man mer; byta jobb, starta företag, flytta eller börja studera. Därför behövs satsningar som underlättar för människor att komma i arbete och för att öka attraktiviteten i välfärdsyrkena. Samtidigt ska vi se till att de som av olika skäl inte kan jobba heltid ges möjlighet att jobba utifrån sin förmåga. Därför krävs arbeten med sociala hänsyn.

Vi står upp för den generella välfärden. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Välfärden ska omfatta alla – oavsett inkomst – och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet, styras av behov, ges på lika villkor, oavsett bakgrund och på så sätt minska risker, öka möjligheter och skapa trygghet under hela livet.

I en marknadsekonomi fördelas resurser effektivt, men inte rättvist och definitivt inte jämlikt. Fördelningen sker utifrån säljbarhet. En stark välfärd bidrar till att rätta till marknadsekonomins oförmåga till rättvisa och jämlikhet. Jämlikare samhällen har dessutom ett starkt samband med ökad folkhälsa. Det är smart och det är solidariskt. Det är helt enkelt socialdemokratisk politik.

Hög kvalitet inom hälso- och sjukvården

Vår utgångspunkt är att alla värmlänningar har rätt till en god hälsa. Den värmländska hälso- och sjukvården håller en hög medicinsk kvalitet. För att kunna behålla och ytterligare utveckla kvaliteten krävs professionella medarbetare med tillgång till de senaste behandlingsmetoderna, tekniken och läkemedlen för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar och främja hälsa.  Det finns stora möjligheter att förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet genom att använda personalens kompetens mer flexibelt och genom omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper.

Därför vill vi:

 • ta tillvara personalens kompentens vid generationsväxling
 • ge bättre möjlighet till kompetensutveckling
 • omfördela arbetsuppgifter till mest effektiva arbetssätt
 • öka samarbetet med universitetssjukhusen för att få tillgång till den senaste specialistkunskapen

 

Teknikutvecklingen har inneburit stora förändringar och framsteg inom hälso- och sjukvården. Utvecklingen av den högspecialiserade vården har öppnat upp nya möjligheter till bättre behandlingar och därmed också en bättre livskvalitet och ökad självständighet för människor med svåra sjukdomar. Andra delar av vården, som tidigare var komplicerad och dyr, kan idag utföras bättre, billigare och snabbare i den nära vården. Vi behöver både den högspecialiserade vården på de större sjukhusen och tillgängliga vårdcentraler i alla kommuner, som ger oss den bästa vården när vi behöver den.

Därför vill vi:

 • garantera en vårdcentral i varje kommun med basfunktioner som t ex rehab-personal och personal med psykosocial kompetens
 • att det är helgöppet på flera vårdcentraler
 • att vårdcentralerna får resurser utifrån befolkningens behov
 • arbeta för fasta läkare på vårdcentralerna istället för stafettläkare

 

Vården ska planeras tillsammans med patienten. Människors inflytande över sin egen situation och möjligheter att kommunicera med vården är en självklar utveckling som vi vill skynda på. Hälso- och sjukvårdens bemötande och servicetänkande är en förutsättning för att förtroendet för vården ska bli bättre, men också en förutsättning för att vården ska klara av att möta befolkningens behov och krav. Hög kvalitet i vården är inte möjlig utan patienternas delaktighet. Vi vill se en utveckling som innebär att hälso- och sjukvården ser patienten som en medaktör, med en särskilt viktig kompetens. Både planering och genomförande av sjukvårdande behandlingar blir bättre med en delaktig patient, som tillsammans med vårdens olika kompetenser arbetar för en förbättrad hälsa. Samtidigt vet vi att patienternas kunskaper varierar och då behövs särskilt stöd för att inflytandet ska vara jämlikt.

Därför vill vi:

 • införa ett ”patientkontrakt” där all viktig information om diagnos, behandling, och vem som gör vad, ska beskrivas för de patienter som har kontinuerligt behov av vård
 • att alla som genomgått en behandling ska ha fått en klar och tydlig information om vad som gjorts och vart man ska vända sig med frågor
 • utveckla samarbetet med patient/brukarorganisationerna för att ta tillvara patientupplevda erfarenheter
 • att alla patienter ska stödjas för att kunna vara delaktiga i vården
 • att alla patienter ska känna sig väl bemötta inom vården

 

Tryggare värmlänningar vågar mer

Trygghet är en förutsättning för att se möjligheter i förändringar och framsteg, så att vi också i framtiden ska klara av att påskynda, inte bromsa upp, nödvändiga förändringar.

Andelen äldre i Värmland kommer att öka under de närmaste årtiondena. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle. För de allra flesta läggs många goda år till livet efter arbetslivets slut.  Möjligheten till ett aktivt och gott liv ska främjas. Men en åldrande befolkning innebär samtidigt en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Det ökande antalet värmlänningar, som inte är aktiva på arbetsmarknaden, är en viktig resurs i välfärdsbygget. Landstinget och kommunerna behöver hitta bättre metoder och former för att ta till vara deras kompetens och vilja.

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som människor utan funktionsnedsättning. Kompetensutveckling och fortsatta investeringar och avhjälpande av olika hinder måste därför fortsätta. Möjlighet till delaktighet i sociala sammanhang och samhällsengagemang får inte begränsas av bristande tillgänglighet eller okunskap.

Att främja en god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, barn och dess föräldrar är ett mycket viktigt politiskt uppdrag för oss. Ett ökat samarbete mellan kommunernas och landstingets personal, som arbetar med barn och familjer, ger ett ökat stöd till barn och deras föräldrar för att bidra till en mer positiv hälsoutveckling.

Många värmlänningar som lider av psykisk ohälsa får idag en otillräcklig vård. Det ska inte spela någon roll om man lider av kroppslig eller psykisk ohälsa. Värmlänningarna har rätt att känna sig trygga med att den psykiatriska vården finns där, när man behöver den. Det behöver tas riktiga krafttag för att ordna upp de stora problem som den psykiatriska vården har idag.

Alla är överens om att barn och ungdomar är det viktigaste vi har, men samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland unga. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar orsakar både ett betydande lidande för dem som drabbas och stora kostnader för samhället. De första åren är avgörande för en individs framtida utveckling och med tidiga insatser kan man undvika problem längre fram. Vi vill därför bygga ut och satsa på särskilda mottagningar för barn och ungdomar med risk för psykisk ohälsa. . Ingen förälder ska behöva fundera på var det kan finnas hjälp att få eller om det överhuvudtaget finns någon hjälp. Vi kan också konstatera att vi behöver en bättre politik mot ungdomsarbetslösheten och en bättre skolpolitik för att också minska på några av orsakerna till att psykisk ohälsa bland unga ökar.

Därför vill vi:

 • öka tillgängligheten för funktionsnedsatta
 • se till att det finns familjecentraler i alla kommuner
 • skapa tydliga och tillgängliga mottagningar för barn och ungdomar med risk för psykisk ohälsa
 • ta bort köerna inom barn- o ungdomspsykiatrin
 • inrätta en ”Värmlandskommission” som tar krafttag för att förbättra situationen för barn- och unga

 

Vården skall ha hög tillgänglighet. Att snabbt kunna nå en sjukvårdskunnig person som ger allmänna, men goda medicinska råd, är lika viktigt som att väntetiderna till vården är korta. Att sitta i timmar och vänta är inte bara ett slöseri med tid, det kan också vara timmar av oro och ångest.

Vi vet att det är möjligt att motverka att behovet av akutsjukvård uppstår genom bra förebyggande arbete. Kompetent telefonrådgivning, välfungerande vårdcentraler, läkarstöd till den kommunala hemsjukvården och läkemedels-genomgångar för äldre och multisjuka, är några exempel på viktiga delar. Vi vet att tidiga insatser i ambulans räddar liv. Därför måste ambulanssjukvården vara tillgänglig i hela länet. När behov av akut vård uppstår ska patienterna komma till rätt kompetens och rätt plats. Här krävs både förändrat arbetssätt och nya resurser.

Antalet besök på de värmländska akutmottagningarna har under flera år ökat och för att vända utvecklingen krävs flera kraftfulla åtgärder. En stor del av felbehandlingarna sker på grund av att läkare inte har tillräcklig information om patientens vårdhistoria. Det kan gälla tidigare diagnoser eller mediciner utskrivna av andra läkare. All relevant vårdinformation och alla läkemedelsutskrivningar bör därför samlas på ett ställe för att läkare ska ha större möjligheter att ställa rätt diagnos och ordinera lämpliga behandlingsmetoder och för att patienten ska slippa upprepa sin historia vid varje ny vårdkontakt.

Därför vill vi:

 • att telefonrådgivningen sköts i egen regi, för att förbättra samarbetet med övrig sjukvård
 • säkerställa god ambulanssjukvård i hela länet
 • garantera läkarstöd och läkemedelsgenomgångar genom avtal med kommunerna
 • korta väntetiderna på akuten genom att se till att första kontakten med vården fungerar bättre

 

Den borgerliga regeringens orättvisa politik har lett till en allt större barnfattigdom. Därför måste landstingspolitiken utgå från hur familjernas ekonomiska situation och arbetslösheten påverkar barnens uppväxtvillkor. Avgiftsfrihet för barn och ungdomar är ett av de verktyg som kan användas för att underlätta för familjerna.

För oss är det självklart att både hälso- och sjukvården och tandvården ska vara avgiftsfri för alla barn och unga och att åldersgränsen för avgiftsfrihet måste höjas.

Många äldre har en dålig pension och samtidigt stora behov av hälso- och sjukvård. Ekonomin får inte vara ett hinder för att söka vård och vi vill förenkla och undanröja hinder så att vården blir lättillgänglig för de med de största behoven.

Därför vill vi:

 • successivt höja åldersgränsen för avgiftsfrihet i tandvården till 25 år
 • successivt höja åldersgränsen för avgiftsfrihet i sjukvården till 25 år
 • införa avgiftsfrihet i vården för patienter över 85 år

 

Stabil ekonomi ger handlingskraft

För oss socialdemokrater är grunden för en välfungerande välfärd, en stabil ekonomisk utveckling för individen, företagen, kommunerna och landstinget. Förbättrad folkhälsa är en viktig förutsättning för en positiv ekonomisk utveckling. Men även det motsatta gäller, nämligen att ekonomisk utveckling är en förutsättning för förbättrad folkhälsa. Värmländska företag behöver en frisk och kompetent personal som trivs. Det samma gäller för landstinget, där personalen måste må bra för egen del, för att kunna bidra till att göra befolkningen friskare.

Vi socialdemokrater i Värmland tar ansvar för att landstingets ekonomi ska vara stabil och att skattemedlen används effektivt. Skattehöjningar ska användas mycket restriktivt, eftersom de kan försämra förutsättningarna för länets samlade möjligheter till utveckling. Alla investeringar ska göras utifrån ett långsiktigt perspektiv, där hållbarhet och minskad klimatpåverkan är viktiga utgångspunkter.

Hälso-och sjukvården ska betalas solidariskt via skattesedeln. Lika självklart är att vården ska ges efter var och ens behov– inte efter storleken på plånboken. Den borgerliga politiken har gjort det tillåtet att köpa sig förbi kön i vår gemensamt finansierade sjukvård. Det vill vi ändra. Försäkringspatienter ska inte få gå före
i vårdkön. Värmlänningarnas behov ska styra hälso- och sjukvården, inte sjukvårdsföretagens vinstintresse.

Det vårdval som genomförts i Värmland har inneburit att landstingets kostnader ökat kraftigt, men att mängden utförd hälso – och sjukvård minskat. Detta vill vi ta reda på orsakerna till. En god ekonomisk hushållning förutsätter även att vi har en god samverkan med andra. Kommunerna och övriga landsting är viktiga samarbetsparter, där vi tänker fortsätta med positiva och förtroendeskapande initiativ och samverkansformer.

Därför vill vi:

 • använda folkhälso- och hälsoekonomiska analyser för att göra rätt prioriteringar
 • garantera att det finns en vård som håller så hög kvalitet och tillgänglighet att privata sjukförsäkringar inte behövs

 

Ett bra liv med framtidstro

Vi vill att alla värmlänningar ska kunna känna hopp och optimism inför både sin egen, men också för Värmlands framtid. Att investera i hälsa är att investera i framtiden. Det hälsofrämjande arbetet måste genomsyra alla verksamheter. Det borde vara ointressant hur många besök som görs hos läkare eller hur många operationer som görs. Istället borde vi ta reda på hur vårdens metoder och behandlingar fungerar för patienterna. Hur mycket har hälsan förbättrats eller hur mycket har vi minskat ohälsan? Med vår politik, som tar sikte på värmlänningarnas behov, kommer ohälsan att bekämpas och det hälsofrämjande arbetet att stödjas.

Teknologisk utveckling, forskning och medicinska framsteg skapar möjligheter för fler att leva ett gott liv längre. Ny teknik gör också att patienter själva kan ta ett större ansvar för sin egen vård, till exempel genom olika provtagningar i hemmet och en enklare kommunikation med sjukvården. Telefonköer och långa väntetider i väntrum, tillhör ett gammalt sjukvårdssystem. I den sjukvård vi vill se, är patienten en självständig människa som tar eget ansvar och är delaktig i sin egen vård. Även om sjukdomar eller annat minskat förmågan att ta ansvar för sin egen situation, så ska bemötandet innebära en positiv respekt, där patienten blir sedd som en person med kunskaper och erfarenheter.

Hälsan i befolkningen är inte jämlikt fördelad. Det finns stora skillnader i olika delar av Värmland. Vi vill att kommunerna och landstinget tillsammans arbetar för att både öka det generella folkhälsoarbetet och för att minska ojämlikheten. Det handlar om att minska risken för sjukdom, till exempel genom att arbeta mot tobak och droganvändning, men också att genom hälsofrämjande arbete sträva efter att stärka människors hälsa. Här krävs samverkan även med föreningar, näringslivet och andra organisationer.

Genusperspektivet i hälso- och sjukvården måste bli tydligare. Vi vet för lite om kvinnors hälsa eftersom mannen varit, och fortfarande är, den rådande normen.

Förutom kunskapsskillnader finns det även skillnader mellan könen när det gäller hur man behandlas inom vården. Ett genusperspektiv måste därför integreras i utbildningar och utvecklingsarbete för att nå en förbättrad jämställdhet.

Vi vill ha ett Värmland som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vi är övertygade om att alla värmlänningar vill växa och förverkliga sina livsdrömmar. Med en socialdemokratisk politik kommer värmlänningarna att få ett bättre LiV.

”Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid.
Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra.”

facebook Twitter Email